top of page
image0 (7).jpeg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
   

 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
   

 3. Onze offertes zijn 7 dagen geldig.
   

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

 1. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
   

Omvang van de bestelling

 1. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
   

 2. De opmeting vindt plaats op het ogenblik dat alle raam- en deuropeningen afgewerkt zijn, dorpels geplaatst. Dit ogenblik dient ons door de cliënt meegedeeld. Ingeval alle openingen niet klaar staan en de koper verlangt dat wij op voorhand met de fabricatie aanvangen, dan kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld wat betreft de juistheid van de opgegeven maten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden alle oppervlakten vol gemeten.
   

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 3 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).Uurlonen in regie worden gerekend aan 45€/manuur van vertrek atelier tot aankomst atelier te Retie.
   

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
   

 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
   

 3. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
   

 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en ononderbroken kunnen worden uitgevoerd. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit, water en functionerede sanitaire voorzieningen. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
  De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

   

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
   

 2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
   

 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
   

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
   

 2. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
   

 Aanvaarding der werken

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
   

 2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
   

 3. Voor wat betreft plankenvloeren dient men een relatieve luchtvochtigheid te respecteren van min. 45 % en max. 70 % . Indien kan bewezen worden dat dit luchtvochtigheidspercentage niet gerespecteerd werd, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.
   

 4. Diepte van onderliggende leidingen in chape moet min. 4 cm bedragen (cfr. WTCB), wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het werken van het hout door te hoog liggende buizen. Ook beschadigingen aan de buizen kunnen ons niet toegeschreven worden indien er geen plan van de onderliggende buizen is opgegeven.
   

 5. Bij plaatsing van parket op vloerverwarming moeten de normen van het WTCB gerespecteerd worden. Max. 28 °C dekvloer temperatuur. Het opwarmingsprotocol met max. en min. worden nageleefd door de klant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor barsten of scheuren in het hout bij deze plaatsing.
   

 6. Bij heropschuringen van oude parketten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de reactie van producten op de vroegere behandeling.
   

 7. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
   

 8. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
   

 9. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
   

 10. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
   

Oplevering

 1. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
   

 2. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.
   

 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
   

 4. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
   

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.
   

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
   

 2. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
   

Betalingsmodaliteiten

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.
   

 2. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen vervallen.
   

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
   

 2. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in artikel 36 lastens onze firma.
   

 3. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.
   

 4. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding.

  2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

  3. De verwerkingsverantwoordelijke is Roar Interior BV, met maatschappelijke zetel te Asberg 43, 2470 Retie en gekend onder het ondernemingsnummer 0792.664.204, E: info@roarinterior.com. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De [opdrachtgever] draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de [aannemer] bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de [aannemer] heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
    

  De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

 Beschrijving van de onderaanneming

 1. De werken worden uitgevoerd:
  - conform de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van de fabrikanten

  - conform de geldende, meest recente normen NBN, STS, TV’s van het WTCB, TB104, TB voor privé bouwwerken en de interne richtlijnen van Bouwheer/Architect/Studiebureau
  - volgens goed vakmanschap
  - volledig onder leiding en toezicht van de onderaannemer. IBS zal het personeel van de onderaannemer niet aansturen, noch er gezag over uitoefenen. Worden niet beschouwd als enige uitoefening van gezag door de aannemer: gebeurlijke aanwijzingen/aanbevelingen m.b.t. veiligheid, technische uitvoering, te bereiken resultaten, planning, toegelaten werkuren, tussentijdse wijzigingen, procedures, correct gebruik en/of onderhoud van machines, materieel, goederen en documenten , toegang tot de locaties, dringende interventies.

   

 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorschriften die deel uitmaken van deze bestelling dient de onderaannemer hierover op voorhand de nodige verduidelijking te vragen. Zo niet bepaalt IBS de toepasselijke voorschriften.
   

Betalingen

 1. De onderaannemer maakt bij het opmaken van zijn vorderingsstaten en bij het einde der werken zijn gedetailleerde afrekening op. Teneinde deze te kunnen controleren op de gemaakte afspraken, conformiteit en kwaliteit van de uitgevoerde werken/prestaties, dient hij deze aan onze projectleider voor te leggen ter goedkeuring. Na schriftelijk akkoord, kan de factuur pas opgemaakt worden en dient de afgetekende facturatiebon van IBS nv samen met de factuur opgestuurd te worden cf. de bepalingen vermeld in art. 8.f.

  De goedkeuring tot facturatie geldt niet als aanvaarding van de werken. Deze kan pas bekomen worden na de finale goedkeuring en oplevering van het project door de eindklant/opdrachtgever.
   

 2. Eventuele meerwerken worden pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de aannemer en in de mate dat deze door de opdrachtgever aanvaard worden. Eventuele regiewerken worden op voorhand gemeld aan de projectverantwoordelijke aannemer en enkel aanvaard als er elke dag een regiebon wordt afgetekend door de aannemer.
   

 3. De loutere betaling der facturen houdt geen goedkeuring der werken in, zolang de totaliteit der werken door de bouwheer niet is goedgekeurd en opgeleverd.
   

 4. Een factuur die ons toekomt meer dan 3 maanden na de geleverde prestaties wordt niet aanvaard.
   

 5. Wanneer de onderaannemer in het contract vergissingen in prijzen en/of hoeveelheden vaststelt, dient hij dit te melden vóór aanvang van de werken. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheden in de instructies, dient hij onverwijld contact op te nemen met de verantwoordelijke van Roar Interior, teneinde uitsluitsel te krijgen over de juiste uitvoering.
   

Termijn en schadevergoedingen ten gevolge van vertraging

 1. Teneinde de uitvoeringstermijn te kunnen realiseren zal de onderaannemer op de bouwplaats voldoende bekwame en ervaren arbeidskrachten tewerkstellen. Iedere werknemer moet in het bezit zijn van zijn geldige (sociale) documenten.
   

 2. Het ontbreken en/of onvolledigheid van een of meerdere referentiedocumenten kan geenszins worden ingeroepen als reden voor het niet nakomen van de voorziene levering- en/of uitvoeringstermijnen. Wanneer u meent dat u de werken niet kan aanvangen of verderzetten, dient onverwijld met de aannemer contact opgenomen te worden.
   

 3. Bij wijziging van de termijnen in art. 1 wordt tussen partijen onderling een nieuwe termijn vastgelegd, waarbij de

  overige bepalingen van toepassing blijven. Bij gebreke van een afgesproken eindtermijn, wordt de onderaannemer geacht zijn werken binnen een redelijke termijn uit te voeren, inzonderheid rekening houdende met de productievereisten van de opdrachtgever.
   

Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. De onderaannemer verklaart dat hij bij het sluiten van dit contract geen openstaande fiscale of sociale schulden heeft, overeenkomstig de regelgeving m.b.t. de hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouw en de hiermede gepaard gaande inhoudings- en doorstortingsplicht. Op eenvoudig verzoek van aannemer wordt bewijs hiervan overgemaakt op tijdstip van betaling.
   

 2. De onderaannemer moet de aannemer onverwijld inlichten over elke wijziging die zich tijdens de uitvoering der werkzaamheden voordoet in deze toestand.
   

 3. De onderaannemer zal de aannemer tevens vergoeden voor de kosten en verliezen veroorzaakt door de niet-naleving van zijn sociale en fiscale verplichtingen.
   

 4. Bij het verrichten van inhoudingen op grond van de art. 30bis en 403 van WIB 1992, heeft de aannemer het recht, zo hij vaststelt dat hij reeds betalingen heeft gedaan zonder inhoudingen waar dit verplicht was, om de bedragen in kwestie evt. bijkomend in te houden op latere betalingen en ze door te storten aan de RSZ en fiscus.
   

 5. De onderaannemer verklaart de bijzondere verplichtingen voor buitenlandse onderaannemers/werknemers te kennen, onder meer met betrekking tot de voorafgaandelijke LIMOSA-melding. In toepasselijk geval, zal hij ons ten laatste 24u voor aanvang der werken een kopie overmaken van de Limosa-1 ontvangstbewijzen van iedere werknemer en/of zelfstandige die zal worden ingezet + het algemeen ontvangstbewijs met het overzicht van alle gemelde werknemers. Alle werknemers en /of zelfstandigen dienen hun persoonlijk detacheringsformulier (A1), hun Limosa-1 ontvangstbewijs, hun tijdelijke verblijfsvergunning en hun identiteitsbewijs steeds bij zich te hebben.
   

 6. De onderaannemer mag in geen geval illegaal verblijvende onderdanen uit derde landen in de zin van de wet van 11 februari 2013 tewerkstellen en verbindt zich door deze overeenkomst formeel tot het naleven van dit verbod. Hij ziet erop toe dat hij hetzelfde verbod oplegt aan al zijn eventuele onderaannemers en hetzelfde zal gelden voor alle niveaus van onderaanneming.
   

 7. De onderaannemer verklaart, voor zover hij arbeidsprestaties verricht in België, alle arbeids- loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door de Belgische wetten/reglementeringen voor zover die voorwaarden gunstiger zijn voor de betrokken werknemers. Deze voorwaarden betreffen o.m. de minimale loonbarema's (inclusief sociale bijdragen, PDOK zegels,... en andere toelagen die als onderdeel van het loon beschouwd kunnen worden) die in de Belgische bouwsector zijn vastgelegd, de arbeidstijdregeling (arbeidsduurgrenzen, rusttijden, zondagsrust,..), de reglementering inzake de jaarlijkse vakantie, de regels inzake uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, het welzijn en de veiligheid van de werknemers op het werk.

  De hoofdaannemer verklaart aan de onderaannemer te hebben meegedeeld dat de informatie over het verschuldigde loon staat op de internetsite: http://www.werk.belgie.be (thema "Sociaal overleg" > "Minimumlonen" en specifiek voor een buitenlandse onderaannemer het thema "Detachering" > "Arbeidsvoorwaarden"). De onderaannemer bevestigt dat hij de internetsite kent waarop de informatie over het verschuldigde loon staat.

  De onderaannemer verklaart dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon aan zijn werknemers uit te betalen naleeft en zal naleven.
  De onderaannemer en zijn personeel moeten te allen tijde de individuele rekeningen en loonafrekeningen ter beschikking houden van de werfverantwoordelijke. Indien blijkt dat het personeel van de onderaannemer niet vergoed wordt volgens de minimale loonbarema’s in de Belgische bouwsector, heeft de aannemer het recht om het loonverschil aan hen voor te schieten en af te houden van het factuurbedrag van de in gebreke blijvende onderaannemer.

   

 8. Minstens één permanent aanwezige werknemer van de onderaannemer en/of van zijn eventuele sub-onderaannemers (zie Art.5) is de Nederlandse, Franse of Engelse taal machtig. Hij/zij is de contactpersoon tegenover de hoofdaannemer en heeft de bevoegdheid om de andere aanwezigen aan te sturen en de nodige instructies te geven.
   

 9. De overeenkomst van onderaanneming kan door de hoofdaannemer worden ontbonden ten laste van de onderaannemer wanneer deze of de derde waarop hij een beroep deed, op welk niveau ook, een of meer bepalingen van art. 4 niet naleeft. Hij is ertoe gehouden de hoofdaannemer te vergoeden voor alle mogelijke sancties, kosten en verliezen die het gevolg zijn van de niet-naleving door hemzelf of zijn onderaannemers.
   

Melding van onderaanneming

 1. Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer mag de onderaannemer de opdracht die het voorwerp vormt van deze overeenkomst niet volledig of gedeeltelijk in onderaanneming geven of hiervoor een beroep doen op uitzendkrachten. Desgevallend geeft de onderaannemer minstens 2 werkdagen op voorhand via e-mail aan de projectleider, met het adres info@roarinterior.com in cc, de firmanaam en het B.T.W.-nummer door van alle betrokken partijen, en dit zowel voor alle onderaannemers als voor eventuele uitzendkrachten. Deze verplichting geldt voor alle niveaus in de keten van aansprakelijkheid.
   

 2. Wanneer de onderaannemer op zijn beurt een deel van de hem toevertrouwde werken in onderaanneming geeft, is hij er toe gehouden aan deze onderaannemer de bepalingen van dit contract op te leggen. Zo niet zal hij de aannemer vergoeden voor alle kosten die het gevolg zijn van inbreuk op deze regel.
   

Veiligheid

 1. De onderaannemer verbindt er zich toe de vigerende wetgeving (ARAB, Codex...) na te leven evenals de interne veiligheidsreglementering van de bouwheer.
   

 2. Indien aannemer PBM’s ter beschikking stelt, worden deze aan de onderaannemer doorberekend.
   

 3. De onderaannemer verklaart de veiligheidsinstructies duidelijk begrepen te hebben en zijn werknemers en gebeurlijke onderaannemers hierover te instrueren. Hij zal ook toezien op de naleving hiervan.
   

 4. De onderaannemer zal voor al zijn technische installaties en/of toestellen de nodige certificaten, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies meeleveren. Voor geleverde materialen zal steeds een gedetailleerde product- en onderhoudsfiche, alsook een evt. garantiebewijs meegeleverd worden. De onderaannemer verklaart CE-gecertificeerde producten te gebruiken, daar waar dit vereist is door de Europese en Belgische reglementering.
   

 5. Alle bedienaars van toestellen dienen de nodige opleiding te hebben gekregen. Keuringsattesten en/of certificaten zijn op eenvoudige vraag voor te leggen.
   

 6. De aannemer behoudt zich het recht om steekproefsgewijze controles uit te voeren i.v.m. naleven van veiligheidsinstructies.
   

 7. De onderaannemer bezorgt Roar Interior vòòr start der werken taakrisicoanalyse en veiligheids- en gezondheidsplan m.b.t. boven vernoemde werken.
   

Voorzorg en goede uitvoering

 1. Dit contract, noch het toezicht door Roar Interior, kunnen de onderaannemer ontslaan van zijn verantwoordelijkheid als gespecialiseerd aannemer, waarbij inzonderheid uitvoering volgens de regels van de kunst en de algemeen geldende garantiemaatregelen van toepassing zijn.
   

 2. De onderaannemer houdt zijn werf ten allen tijde proper en opgeruimd. Op het eind van elke werkdag wordt de werkzone opgekuist en het gebruikte materiaal/materieel opgeborgen.
   

 3. Alle door hem aangerichte schade zal onmiddellijk hersteld dienen te worden, zo niet wordt dit verrekend bij de afrekening. Indien de onderaannemer bestaande schade vaststelt, dient hij voor de aanvang van zijn werkzaamheden de verantwoordelijke van de aannemer hiervan op de hoogte te stellen.
   

 4. Indien de onderaannemer voor de uitvoering van zijn werken, materieel ter beschikking gesteld krijgt van de aannemer, dient hij dit te onderhouden volgens de regels en bij het einde van de werken levert hij het materieel terug binnen in dezelfde toestand.
   

Diverse bepalingen

 1. Wanneer een onderaannemer ernstig in één van haar verplichtingen (kwalitatief, veiligheid, termijn,...) tekort schiet, heeft Roar Interior het recht de overeenkomst te verbreken op kosten van de in gebreke blijvende partij, indien deze laatste niet binnen 5 werkdagen passend gevolg geeft aan het schrijven waarin de tekortkoming werd gesignaleerd en deze rechtzet.
   

 2. Wanneer de aannemer de overeenkomst verbreekt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de in onderaanneming gegeven werken laten voortzetten door een derde en dit op kosten van de in gebreke blijvende onderaannemer, onverminderd zijn rechten op andere schadevergoedingen.
   

 3. Alle schade veroorzaakt door toedoen van de onderaannemer, zal op hem verhaald worden, ongeacht de oorzaak.
   

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn afwijkende bestel en/of betalingsvoorwaarden niet van toepassing.
   

 5. Roar Interior beschikt over een termijn van 8 dagen om deze bestelling kosteloos te annuleren of te wijzigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren en kan enkel wegens gegronde redenen.
   

 6. Facturen dienen in PDF-formaat verstuurd te worden naar info@roarinterior.com

  Voorwaarden waaraan facturen moeten voldoen om ervoor te zorgen dat ze aanvaard worden:
  Per mail mag slechts 1 PDF bestand, met 1 factuur+ eventueel bijhorende bijlagen, toegevoegd worden.

  Wanneer u de factuur digitaal verstuurt, stuur dan niet tevens een papieren kopie.
  Op de factuur moet ons project- en referentienummer van onze bestelling vermeld worden. Facturen betreffende onderaanneming kunnen pas overgemaakt worden na voorafgaandelijk akkoord. De schriftelijke bevestiging van de goedkeuring door onze projectleider dient bij de factuur gevoegd te worden. Roar Iterior BV is niet verantwoordelijk voor late betaling veroorzaakt door non-conformiteit van de factuur.

   

Aanwezigheidsregistratie

 1. Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ.
   

 2. Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de hoofdaannemer de onderaannemer op de bepalingen van artikel 16, § 1, 3° en § 2, 4° en § 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
   

 3. Elke onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea's vermeld staan worden nageleefd door deze onderaannemer. Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming.
   

 4. De onderaannemer is ertoe gehouden een registratiesysteem (identiteitskaart, badge enz.) te gebruiken en het ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij op zijn beurt een beroep doet. De hoofdaannemer informeert de onderaannemer over de soorten registratiemiddelen die op de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd kunnen worden gebruikt.
   

 5. Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt.
   

Verzekering

De onderaannemer verklaart een verzekeringspolis te hebben onderschreven tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden inclusief BA op grond van art 544BW en dit met een verzekerde dekking van minimum 2,5milj € voor alle lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade.
De onderaannemer verklaart tevens in orde te zijn met alle wettelijke verzekeringen zoals o.m. zijn: verzekering arbeidsongevallen en voertuigen.

 

De onderaannemer verbindt er zich toe om op 1ste verzoek deze voor te leggen aan aannemer en geen van bovenstaande polissen op te zeggen zonder de aannemer hiervan vooraf op de hoogte te hebben gesteld.

bottom of page